Indsatsmodellen

Emergens® Hjemmetræning er udviklet gennem mine år som hjemmetræningsvejleder og -supervisor og med sparring fra Line Gebauer, der er autoriseret psykolog med en ph.d. i neurovidenskab og stor viden på autismefeltet.

Indsatsen handler grundlæggende om at forøge kendskabet til barnets personlighed, ressourcer og behov og at finde frem til den bedst egnede måde for forældrene (og evt. hjælpetrænere) at understøtte barnets udvikling.

Det er hensigten, at tilgangen opleves mindst muligt indgribende i familiens hverdag, og at ny viden og tilegnede redskaber bliver en naturlig del af samværet med barnet i dagligdagen.

Kort om indsatsmodellen

Emergens® Hjemmetræning er forankret i en indsatsmodel, som tager udgangspunkt i tre overordnede funktionsniveauer hos barnet, der følger nervesystemets modningsproces.

Modellen er udviklet med udgangspunkt i børnepsykiater Bruce D. Perrys neurosekventielle model, som tager afsæt i en neurobiologisk forståelse af menneskets psykologiske og adfærdsmæssige udvikling.

Alt efter barnets udvikling, dagsform og øvrige omstændigheder arbejdes der på forskellige udviklings- og kontaktniveauer, hvor der benyttes et bredt udvalg af tilgange og pædagogiske/psykologiske redskaber for at imødekomme barnets behov.

Disse niveauer har overskrifterne Regulere, Relatere og Reflektere og er indplaceret i en pyramide, hvor det mest basale niveau er angivet i pyramidens bund, mens gradvist højere kognitive funktioner bygger op mod toppen.

Du kan få mere at vide om de tre niveauer i den fulde beskrivelse af Emergens® Hjemmetræning.

Den dobbeltrettede pil viser, at man løbende må være parat til at bevæge sig op og ned i pyramiden, alt efter barnets behov i øjeblikket. Det er afgørende, at de basale niveauer til enhver tid er veletablerede, før man bevæger sig højere op i modellen.

I relation til neurodivergente børn (ikke mindst, når det gælder autismespektret) ligger der en særligt vigtig opgave i at udøve denne fleksibilitet og opmærksomhed, da barnets funktionsniveau kan have store udsving fra dag til dag og fra time til time, bl.a. influeret af stressbelastningen hos barnet.

4 elementer danner rammen

I Emergens® Hjemmetræning tilrettelægges og udføres indsatserne omkring barnet med afsæt i modellens tre grundniveauer (Regulere, Relatere og Reflektere) og på baggrund af følgende fire elementer:

Et indgående kendskab til barnet
Faglig viden inden for to spor
Et katalog af metoder, tilgange og redskaber
SMART-mål for barnets udvikling som pejlemærker for indsatsen

Mål som er:

Indsatsmodellen i sin helhed

Indsatsen tilrettelægges, evalueres og justeres løbende med afsæt i den samlede indsatsmodel, som visualiseret herunder.

Modellen viser, at den kontinuerlige bevidsthed om og bevægelse mellem de tre funktions- og kontaktniveauer udspiller sig inden for rammerne af de fire elementer: